අපි ගැන දැනගන්න

Nestlé family club
ගැන වැඩි විස්තර සොයන්න

Nestlé Family Club නිර්මාණය කර ඇත්තේ සෑම ශ්‍රී ලංකාකිකයෙකුගේම දිවි පෙවෙතේ ගුණාත්මකබව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහාය. මෙම එකතුවේ සාමාජිකයෙකු වීම මගින් ඔබටත් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයන්ටත් සෞඛ්‍යමත්, ප්‍රීතිමත් සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවි පෙවතක් ලබා ගැනීමට සහයක් වනු ඇත.
අදම සාමාජිකයෙකු වන්න.

නෙස්ලේ ගැන වැඩිදුරටත් දැනගන්න

Nestlé Family Club වෙත සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි