ශාරීරික සුවතාවය

නිවසේ ව්‍යායාම වඩාත් ලදායී කරන්නේ කෙසේද?

වැඩි විස්ස්තර දැනගන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි ප්‍රජාවෙන් මිලියන 9.5ක්ම ක්‍රියාශීලී නොවන ජීවිතයක් ගත කරති.ක්‍රියාශීලී දිවිපෙවෙතක් ගත කිරීමෙන් ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව මෙන්ම ක්‍රියාශීලිවීම සඳහා දිනකට මිනිත්තු 30 ක් පමණ වැයකිරීමට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැන අපි ඔබට තොරතුරු ලබාදෙනවා.

ආරම්භක ව්යායාම

නිවසේදී ක්‍රියාකාරී වන්නේ කෙසේද

ප්‍රයෝජනවත් ලිපි

Previous Next

Nestlé Family Club වෙත සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි