පෝෂණය

නොමිලේ BMI පරීක්ෂාවක්, සෞඛ්‍ය තක්සේරුවක් සහ විශේෂයින්ගේ නොමිලේ පෝෂණ උපදෙස් සඳහා නෙස්ලේ පෝෂක කෝනර් සමඟ ලියාපදිංචි වන්න.

වැඩි විස්ස්තර දැනගන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන්ගෙන් 50%ක් පමණ ක්ෂුද්‍ර පෝෂණ ඌනතාවලින් පෙළෙති. සමබල ආහාරවේලක් මෙන්ම ආහාර ගන්නා ප්‍රමාණයද ඔබේ දරුවාගේ වර්ධනය සඳහා වැදගත් වෙයි. Nestlé Family Club දරුවාව පෝෂණීය ආහාරවලට හුරු කිරීමට සලර උපක්‍රම රැසක් ඔබ වෙත ගෙන එයි.

රුචිය අඩු ඔබේ දරුවන් සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද?

ප්‍රයෝජනවත් ලිපි

Previous Next

  

Nestlé Family Club වෙත සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි